proves per a l'obtenció del certificat d'elemental

(Actualitzades per al curs 2016-17)

Contingut de les proves

  1. Prova de coneixements de l’especialitat instrumental: l’aspirant ha d’interpretar un repertori de tres obres de lliure elecció d’estils diferents. Una d’elles haurà de ser interpretada de memòria.

Per a saber el nivell de les obres que correspon a cada curs i les característiques de la prova de cada especialitat instrumental, clicau sobre l'especialitat de la següent graella. En cada enllaç es pot consultar un llistat orientatiu d'obres.

  • L’acompanyament amb piano serà obligatori per a totes les obres que ho requereixin.
  • Tots els alumnes hauran de presentar el D.N.I., passaport o llibre de família per presentar-se als exàmens