Matriculació

Des del 8 al 11 de setembre de 2020 han de fer la matrícula l'alumnat d'Ensenyaments Professionals amb alguna assignatura suspesa el mes de juny. Revisau si el resguard vos arriba a SPAM.

Desde el 8 al 11 de septiembre de 2020 deben hacer la matrícula el alumnado de Enseñanzas Profesionales con alguna asignatura suspendida el mes de junio. Revisad si el resguardo os llega a SPAM.

Revisió documentació | Revisión documentación

En el resguard rebreu un enllaç per a comprovar que la vostra matrícula s'ha rebuda correctament i si ja ha sigut validada la documentació.

En el resguardo recibiréis un enlace para comprobar que vuestra matrícula se ha recibido correctamente y si ya ha sido validada la documentación.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94