ensenyaments professionals al conservatori

Decret 36/2018, de 9 de Novembre (BOIB 15/11/2018 nom. 143)  

 

CURS

ASSIGNATURA

TEMPS SETMANAL

 

 

 

 

 

1r i 2n

Instrument/cant individual

Llenguatge musical

Orquestra (EXCEPTE cant, piano i guitarra)

Piano complementari a 2n d' EP 
(EXCEPTE piano i guitarra)

Col·lectiva instrumental 
(NOMÉS piano i guitarra)

Llengua italiana (NOMÉS cant)

Llengua francesa (NOMÉS cant)

Repertori (NOMÉS cant)

1 hora

2 hores

2 hores

30 minuts


1½  hores

 

1 hora
1 hora

1 hora

 

 

 

 

 

3r i 4t

Instrument/ cant individual

Llenguatge musical en 3r EP (NOMÉS cant)

Harmonia

Història de la música en 4t d'EP

Música de cambra

Orquestra (EXCEPTE cant, piano i guitarra)

Acompanyament en 4t d'EP (NOMÉS piano)

Piano complementari (EXCEPTE piano i guitarra)

Llengua alemanya (NOMÉS cant)
Cor (NOMÉS cant, piano i guitarra)

Repertori (NOMÉS cant)

1 hora

2 hores

2 hora

1 hora

1 hores

2 hora

1 hora

 30 minuts

1 hora

 1 ½ hores

1 hora

 

 

 

 

 

 

5è i 6è

Instrument/ cant individual

Història de la música

Música de cambra

Orquestra (EXCEPTE cant, piano i guitarra)

Acompanyament (NOMÉS piano)

Repertori (NOMÉS cant)

5è EP Llengua alemanya (NOMÉS cant)
6è EP Llengua anglesa (NOMÉS cant)

Opció A: Anàlisi + Optativa

Optativa B: Fonaments de la composició

1 ½ hores

1 hora

1 hores

2 hores

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

2 ½ hores

2 ½  hores

 

Objectius Generals

Els ensenyaments professionals de música tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats generals, els valors cívics propis del sistema educatiu i, a més, les capacitats següents:

a) Habituar-se a escoltar música i establir conceptes estètics propis que permetin fonamentar i desenvolupar criteris interpretatius individuals.

b) Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a fonts de formació i enriquiment personal.

c)  Analitzar i valorar críticament la qualitat de la música i dels estils musicals.

d) Conèixer els valors de la musica com a aportacions al desenvolupament personal i optar pels aspectes mes idonis a aquest desenvolupament.

e) Participar en activitats de difusió musical i cultural que permetin viure l’experiència de transmetre el gaudi de la música.

f) Conèixer i utilitzar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes científics de la música.

g) Conèixer i valorar el patrimoni musical com a part integrant del patrimoni històric i cultural.

h) Apreciar la importància de la música com a mitjà d’expressió artística al llarg de la història.

i) Expressar-se amb sensibilitat musical per interpretar la música de les diferents èpoques i estils i gaudir-ne.

j) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe construïts segons els patrons socioculturals amb la finalitat de garantir a l'alumnat el seu desenvolupament personal integral.

 

Objectius específics dels ensenyaments professionals de música

Els ensenyaments professionals de música han de contribuir al fet que l’alumnat adquireixi les capacitats següents:

a) Superar amb domini i capacitat crítica els continguts i els objectius plantejats en les assignatures que componen el currículum de l’especialitat triada.

b) Conèixer els elements bàsics i les característiques dels llenguatges musicals i les funcions i les transformacions que presenten en els diferents contexts històrics.

c) Desenvolupar l’oïda interna com a base de l’afinació, de la qualitat sonora, de l’audició harmònica i de la interpretació musical.

d) Formar-se una imatge ajustada de les possibilitats i les característiques musicals pròpies, com a individus i en relació amb el grup, amb la disposició necessària per saber-s’hi integrar com un membre més del grup o per actuar com a responsable del conjunt.

e) Enriquir la relació afectiva amb la música a través del cant i de la participació instrumental en grup, compartint vivències musicals de grup en l’aula i fora d’ella.

f) Valorar el cos i la ment per utilitzar la tècnica amb seguretat i poder concentrar-se en l’audició i la interpretació.

g) Relacionar els coneixements adquirits en totes les assignatures que componen el currículum i aplicar-los en les vivències i en les experiències pròpies per aconseguir una interpretació artística de qualitat.

h) Conèixer i aplicar les tècniques de l’instrument o de la veu d’acord amb les exigències de les obres.

i) Adquirir i demostrar els reflexos necessaris per resoldre eventualitats que sorgeixin en la interpretació.

j) Adquirir autonomia personal en la interpretació musical.

k)Conèixer el repertori solista i de conjunt del propi instrument dins l'ampli panorama de les diferents èpoques i estils.

l) Utilitzar amb facilitat la lectura a primera vista.

m) Cultivar la improvisació i la transposició com a elements inherents a la creativitat musical.

n) Interpretar de memòria el repertori solista estudiat.

o) Interpretar, individualment o dins de l’agrupació corresponent, obres escrites en tots els llenguatges musicals i aprofundir en el coneixement dels diferents estils i èpoques, així com en els recursos interpretatius de cada un d’ells.

p) Actuar en públic amb autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

q) Consolidar hàbits d'estudi regular i pràctica diària adequada a les dificultats dels continguts de les assignatures dels diferents cursos.

 

Promoció

 1. L'alu mnat que hagi superat la totalitat de les assignatures de cada curs o que tengui avaluació negativa en dues assignatures com a màxim promociona al curs següent.
 2. En el cas d'assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació s’ha de fer en la classe del curs següent, si en forma part. Per recuperar la resta d'assignatures no superades, els alumnes han d'assistir a les classes del curs anterior.
 3. Els alumnes que promocionin de curs amb una assignatura o dues amb qualificació negativa s'han de matricular d'aquestes assignatures el curs següent.
 4. En el cas d'assignatures del currículum presents en més d'un curs, no es pot qualificar l'assignatura d'un curs superior sense haver aprovat la mateixa assignatura de cursos anteriors.
 5. Les assignatures pendents de cursos anteriors es poden avaluar en qualsevol avaluació de l'any acadèmic.
 6. Si un alumne té una qualificació negativa en tres assignatures o més d'un o diversos cursos no pot promocionar al curs següent.
 7. L'alumnat que, en acabar el sisè curs, tengui una qualificació negativa en tres assignatures o més ha de repetir tot el curs. Si la qualificació negativa afecta una o dues assignatures, només és preceptiu cursar les assignatures pendents.

Límit de permanència

 1. El límit de permanència en una especialitat dels ensenyaments professionals de música és de vuit cursos acadèmics. No es pot romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte a sisè.
 2. La Conselleria d’Educació i Universitat pot autoritzar, amb carácter excepcional, a sol·licitud de la persona interessada i conforme al procediment que s'estableixi a tal efecte, que determinats alumnes puguin ampliar un any més el límit de permanència en supòsits de malaltia greu o d’altres circumstàncies que mereixin una consideració semblant i que impedeixin el desenvolupament normal dels estudis. La persona interessada ha de justificar la situació adequadament i ha de disposar d'un informe favorable de la direcció del centre.

 

Impossibilitat d'aplicar l’avaluació continua

 1. Si un alumne acumula un total anual de faltes d'assistència que supera les 6 sessions en assignatures d'una sessió setmanal o 12 sessions en assignatures de dues sessions setmanals, no es podrà aplicar l'avaluació contínua en aquesta assignatura.
 2. Les programacions docents han de contenir el procediment substitutori d’avaluació adequat a cada assignatura per el cas de pèrdua de l'avaluació contínua. Si aquest procediment es basa en un examen, aquest serà elaborat i avaluat pel professor que tengui assignat l'alumne durant el curs escolar de l'assignatura corresponent. Excepcionalment, si el professor no pogués dur-ho a terme per causes degudament justificades, el departament didàctic al qual estigui adscrita l'assignatura es responsabilitzarà de la seva avaluació.
 3. El cap d'estudis ha de supervisar el control de les faltes d'assistència de totes les assignatures i ha de comunicar periòdicament al professorat tutor i a la resta de professorat el nombre de faltes dels seus alumnes en les diferents assignatures perquè puguin transmetre aquesta informació als alumnes. En cas de pèrdua del dret a l'avaluació contínua, el cap d'estudis ha d'informar d'aquesta circumstància l'alumne afectat, o els seus representants legals en el cas d'alumnat menor d'edat.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94