ensenyaments professionals al conservatori

Objectius Generals

Decret 53/2011, del 23 de Maig (BOIB 02/06/2011 nom. 81)

 

CURS

ASSIGNATURA

TEMPS SETMANAL

 

 

 

 

 

1r i 2n

Instrument/cant individual

1r Llenguatge musical

Orquestra (EXCEPTE cant, piano i guitarra)

Piano complementari a 2n d' EP 
(EXCEPTE piano i guitarra)

Col·lectiva instrumental 
(NOMÉS piano i guitarra)

Llengua italiana (NOMÉS cant)

Llengua francesa (NOMÉS cant)

1 hora

2 hores

2 hores

30 minuts


1½  hores

 

1 hora
1 hora

 

 

 

 

 

3r i 4t

Instrument/ cant individual

Harmonia

Història de la música en 4t d'EP

Música de cambra

Orquestra(EXCEPTE cant, piano i guitarra)

Acompanyament en 4t d'EP (NOMÉS piano)

Piano complementari(EXCEPTE piano i guitarra)

Llengua alemanya (NOMÉS cant)
Cor (NOMÉS cant, piano i guitarra)

1 hora

2 hores

1 hora

1 hora

2 hores

1 hora

30 minuts

1  hora

 1 ½ hores

 

 

 

 

 

 

5è i 6è

Instrument/ cant individual

Història de la música

Música de cambra

Orquestra (EXCEPTE cant, piano i guitarra)

Acompanyament (NOMÉS piano)

5è EP Llengua alemanya (NOMÉS cant)
6è EP Llengua anglesa (NOMÉS cant)

Opció A: Anàlisi + Optativa

Optativa B: Fonaments de la composició

1 ½ hores

1 hora

1 ½ hores

2 hores

1 hora

1 hora

1 hora

2 ½ hores

2 ½  hores

 

 

Els ensenyaments professionals de música tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats generals, els valors cívics propis del sistema educatiu i, a més, les capacitats següents:

a)      Habituar-se a escoltar música i establir un concepte estètic que els permeti fonamentar i desenvolupar els propis criteris interpretatius.

b)      Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a font de formació i d’enriquiment personal.

c)      Analitzar i valorar la qualitat de la música.

d)      Conèixer els valors de la música i optar pels aspectes que n’emanen que siguin més idonis per al desenvolupament personal.

e)      Participar en activitats d’animació musical i cultural que permetin viure l’experiència de transmetre el gaudiment de la música.

f)       Conèixer i utilitzar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes científics de la música.

g)      Conèixer i valorar el patrimoni musical com a part integrant del patrimoni històric i cultural.

 

Objectius específics dels ensenyaments professionals de música

Els ensenyaments professionals de música han de contribuir al fet que l’alumnat adquireixi les capacitats següents:

a) Superar amb domini i capacitat crítica els continguts i els objectius plantejats en les assignatures que componen el currículum de l’especialitat escollida.

b) Conèixer els elements bàsics dels llenguatges musicals, les seves característiques, funcions i transformacions en els distints contextos històrics.

c) Desenvolupar ‘l’oïda interna’ com a base de l’afinació, de la qualitat sonora, de l’audició harmònica i de la interpretació musical.

d) Formar una imatge ajustada de les possibilitats i les característiques musicals de cada un, tant a nivell individual com en relació amb el grup, amb la disposició necessària per saber-s’hi integrar com un membre més del grup.

e) Enriquir la relació afectiva amb la música a través del cant i de la participació instrumental en grup, compartint vivències musicals de grup en l’aula i fora d’ella.

f) Valorar el cos i la ment per utilitzar amb seguretat la tècnica i poder concentrar-se en l’audició i la interpretació.

g) Interrelacionar i aplicar els coneixements adquirits en totes les assignatures que componen el currículum, en les vivències i en les experiències pròpies per a aconseguir una interpretació artística de qualitat.

h) Conèixer i aplicar les tècniques de l’instrument o de la veu d’acord amb les exigències de les obres.

i) Adquirir i demostrar els reflexos necessaris per resoldre eventualitats que sorgeixin en la interpretació.

j) Cultivar la improvisació i la transposició com a elements inherents a la creativitat musical.

k) Interpretar, individualment o dins de l’agrupació corresponent, obres escrites en tots els llenguatges musicals, aprofundint en el coneixement dels diferents estils i èpoques, així com en els recursos interpretatius de cada un d’ells.

l) Actuar en públic amb autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

 

Promoció

1. Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat la totalitat de les assignatures de cada curs o quan tenguin avaluació negativa com a màxim en dues assignatures. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació s’ha de realitzar en la classe del curs següent. Per a la resta d’assignatures, els centres han d’establir els criteris per recuperar-les en els seus projectes educatius. En cap cas es pot qualificar l’assignatura motiu de promoció sense haver aprovat l’assignatura pendent.

2. Els alumnes que en acabar el sisè curs tenguin qualificació negativa en tres assignatures o més, han de repetir el curs en la seva totalitat. Quan la qualificació negativa es produeixi en una o en dues assignatures, només és preceptiu cursar les assignatures pendents.

 

Límit de permanència

1. El límit de permanència en una especialitat dels ensenyaments professionals de música és de vuit cursos acadèmics. No es pot romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte a sisè.

2. La Conselleria d’Educació i Cultura pot autoritzar, amb carácter excepcional, que determinats alumnes puguin ampliar un any més el límit de permanència en supòsits de malaltia greu o d’altres circumstàncies que mereixin una consideració semblant i que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis.

 

Pèrdua del dret a l’avaluació continua

 Es recorda que l'assistència a classe té caràcter obligatori. Per optar a l'avaluació contínua és imprescindible no superar el nombre de 6 faltes no justificades. Aquells alumnes sense dret a avaluació contínua, poden optar a un examen final prèvia sol·licitud per escrit en les dates establertes a aquest efecte pel centre. L'alumne/a, interpretarà en aquest examen almenys els mínims establerts. La prova es realitzarà davant tribunal i l'alumne haurà d'aportar el seu propi pianista acompanyant. Els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'apliquin al curs corresponent.

 

Convocatòria de setembre

L'alumne que no superi l'Avaluació Final al juny, tindrà opció a efectuar un examen extraordinari durant els primers deu dies del mes de setembre, en el qual s’interpretarà el repertori mínim establert per a cada curs. Aquest programa serà concretat pel professor en el mes de juny. La prova es realitzarà davant tribunal i quedarà segons el parer del mateix exigir la interpretació de tot o part del programa requerit.

-  El repertori que presentarà cada alumne s’haurà de decidir amb antelació amb el professor.

-  El tribunal triarà en el moment de la prova, les obres del programa que l’alumne interpretarà. Així mateix, el tribunal podrà parar l’audició en qualsevol moment.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94