proves d'accés a ensenyaments professionals (INCLOU PEI)

Bases

1. Finalitat de les proves: valorar els coneixements necessaris per cursar els ensenyaments sol·licitats i avaluar les aptituds tècniques i artístiques del candidat així com la capacitat auditiva i els coneixements musicals teòrics i pràctics.

2. L’ ingrés als ensenyaments professionals es pot fer en qualsevol dels cursos.

3. Aquesta prova es obligada tant per els sol·licitants que prèviament han superat el grau elemental de música així com també pels que no l’han cursat o superat.

4. La Prova serà avaluada per un tribunal de l’especialitat designat per la direcció del centre.

5. La puntuació dels exercicis, de què consta la prova serà de 0 a 10 punts essent necessari tenir un mínim de 5 punts a cadascun dels exercicis.

6. La no presentació al primer exercici (instrument) suposa la pèrdua del dret a presentar-se als següents.

7. La llista d’aspirants serà única i detallarà les puntuacions obtingudes als apartats a i b de la prova, d’acord amb els criteris següents:

a. Major puntuació obtinguda.

b. En cas d’empat, es consignarà en primer lloc l’aspirant de menor edat.

8. La llista d’obres de l’exercici d’interpretació instrumental és ORIENTATIVA, per la qual cosa l’aspirant podrà presentar altres obres del mateix nivell que no figurin en aquesta llista. En cas que no siguin obres de la llista, l’alumne/a presentarà la relació d’obres en el moment de la matrícula. En el moment de la prova, l’aspirant ha de presentar còpia per duplicat de les obres al tribunal.

9. La superació de les proves d’accés únicament donarà dret a l’adjudicació de plaça en el cas que existeixin vacants disponibles.

10. En tots els casos aspirants hauran d’acreditar la seva identitat davant del tribunal amb el DNI o altre document oficial

11. Les edats mínimes per ser admesos són:

 

Haver complert les edats següents abans del 31 de desembre de l’any en curs:

1r curs: 12 anys

2n curs: 13 anys

3r curs: 14 anys

4t curs: 15 anys

5è curs: 16 anys

6è curs: 17 anys

CANT: 16 anys per entrar a qualsevol curs

 

En casos excepcionals de sol·licituds d’accés de menor edat, consultar la secció de Prova de Maduresa.

 

CONSIDERACIONS

  • L’ ingrés als ensenyaments professionals es pot fer en qualsevol dels cursos.
  • Aquesta prova es obligada tant per els sol·licitants que prèviament han superat el grau elemental de música així com també pels que no l’han cursat o superat.
  • La prova serà avaluada per un tribunal de l’especialitat designat per la direcció del centre.
  • La puntuació dels exercicis, de què consta la prova serà de 0 a 10 punts essent necessari tenir un mínim de 5 punts a cadascun dels exercicis.
  • La no presentació al primer exercici (instrument) suposa la pèrdua del dret a presentar-se als següents.
  • La llista d’aspirants serà única i detallarà les puntuacions obtingudes als apartats a i b de la prova, d’acord amb els criteris següents:

Major puntuació obtinguda.

En cas d’empat, es consignarà en primer lloc l’aspirant de menor edat.

  • La llista d’obres de l’exercici d’interpretació instrumental és ORIENTATIVA per la qual cosa l’aspirant podrà presentar altres obres del mateix nivell que no figurin en aquesta llista. En cas que no siguin obres de la llista, l’alumne/a presentarà la relació d’obres en el moment de la matrícula. En el moment de la prova, l’aspirant ha de presentar còpia per duplicat de les obres al tribunal.
  • La superació de les proves d’accés únicament donarà dret a l’adjudicació de plaça en el cas que existeixin vacants disponibles.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94