proves d'accés A primer CURS D'ensenyaments elementals

(Informació actualitzada per a l'accés al Conservatori al curs 2021-22)

1.  BASES

 1. La prova es realitzarà durant el mes de juny i serà avaluada per un tribunal format per tres professors del centre.
 2. Excepcionalment, si queden places vacants, es pot realitzar una nova prova extraordinària que ha de ser autoritzada per la Direcció General d’Educació.
 3. L’ordenació específica dels ensenyaments elementals de música no contempla:  

a.  Poder realitzar proves d’accés a dues especialitats diferents ja que en aquest nivell, no està permès cursar  simultàniament més d’una especialitat              b. Poder realitzar proves d’accés a més d’una especialitat

 

4. La prova té la finalitat de valorar les aptituds del futur alumne, sense avaluar-ne els coneixements previs.

5. Tenir entre 8 i 11 anys complerts abans del 31 de desembre de l'any en curs.

 

En casos excepcionals de sol·licituds d'accés de menor edat:

 Els pares o tutors de l’aspirant hauran de demanar amb anterioritat a la prova d’accés, establerta en la resolució anual, la valoració de la maduresa personal i de les aptituds musicals excepcionals feta per un tribunal específic. Aquest tribunal ha d’estar format pel director del centre o el cap d’estudis que n’exercirà la presidència, un professor del centre que serà el secretari, un representant del departament d’inspecció educativa, un representat del servei d’orientació educativa i un representat del servei d'Aprenentatge Permanent. La valoració positiva d’aquest tribunal autoritza a l’aspirant a prendre part a la prova específica d’accés. 

 

2. CONTINGUTS DE LA PROVA

La prova es realitzarà en grup i consistirà en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una cançó proposada pel tribunal de caràcter popular o infantil adequada a l’edat dels aspirants. El procés d’ensenyament-aprenentatge tindrà un caràcter lúdic i didàctic i es realitzarà a través de les següents pautes:

 • Escolta de la cançó sencera mentre els alumnes porten la pulsació.
 •  Treball de la rítmica de la cançó a través del recitat de la lletra. Es farà a través de la imitació i per fragments, portant sempre la pulsació.
 •  Imitació i repetició de fragments breus de la cançó fins a completar-la totalment.
 • Cantar la cançó per fragments en forma de jocs i cadenes musicals.
 •  Pràctica del ritme de la cançó a través de jocs imitatius entre el professor i els alumnes.
 •  Picar el ritme de la cançó per fragments en forma de jocs i cadenes rítmiques.
 •  Treball de la pulsació interior a través d’omissions de fragments rítmics de la cançó.
 •  Treball de la coordinació psicomotriu a través de la cançó i del ritme.
 •  Imitació de fórmules rítmiques senzilles, a través de la percussió corporal.
 •  Imitació de fórmules melòdiques senzilles, a través de la veu.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

Es tracta d'una prova d'aptituds, no de coneixements i, per tant, tindrà com a objectiu conèixer, observar i avaluar les aptituds musicals de l’aspirant tant a nivell individual com la seva capacitat d’interactivitat, integració i actuació en el grup.

S’avaluaran les aptituds musicals de l’aspirant, a nivell melòdic, rítmic, psicomotriu i interpretatiu.

La qualificació de la prova es farà en base a una sèrie d'ítems relacionats amb les aptituds musicals que ha de demostrar l'aspirant.

Del 12 al  30 d'abril

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94