prova de certificat d'ensenyaments elementals

Bases

  • Les persones que vulguin obtenir el certificat d’una especialitat del grau elemental de música mitjançant prova directa disposen d’una convocatòria anual que es durà a terme en el Conservatori Professional de Música de Menorca, segons les especialitats de grau elemental de música que s’imparteixin en aquests centre.
  • Les persones interessades en aquestes proves s’han d’inscriure en el termini que s'estableixi i n’han d’abonar els drets corresponents.
  • La puntuació de la prova serà de 0 a 10 punts, essent necessari tenir un mínim de 5 punts a cada una de les proves. El resultat de la prova serà APTE/A o NO APTE/A.
  • L’obtenció del certificat de superació del grau elemental es produirà únicament quan l’alumne obtingui l’avaluació d’Apte en totes les parts de la prova.
  • Les persones que no superin la prova podran concórrer a una convocatòria posterior, però han de realitzar de nou la inscripció i la totalitat de les proves.
  • Els tribunals seran designats per la direcció del centre i estaran constituïts per tres professors especialistes. Si això no és possible, han de ser professor d’assignatures afins, tots ells del Conservatori Professional de música de Menorca.

Els requisits per ser admesos a la prova són:

a. Formalitzar i lliurar correctament el full d’inscripció.

b. El pagament de les taxes d'inscripció a les proves d'obtenció de certificat, en cas que no hi hagi motius d'exempció.

c. Adjuntar fotocòpia del DNI i del carnet de família nombrosa (si cal).

 

 

Contingut de les proves

  1. Prova de coneixements de l’especialitat instrumental: l’aspirant ha d’interpretar un repertori de tres obres de lliure elecció d’estils diferents. Una d’elles haurà de ser interpretada de memòria.

Per a saber el nivell de les obres que correspon a cada curs i les característiques de la prova de cada especialitat instrumental, clicau sobre l'especialitat de la següent graella. En cada enllaç es pot consultar un llistat orientatiu d'obres.

  • L’acompanyament amb piano serà obligatori per a totes les obres que ho requereixin.
  • Tots els alumnes hauran de presentar el D.N.I., passaport o llibre de família per presentar-se als exàmens

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94