ensenyaments elementals al conservatori

OBJECTIUS DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA

Decret 23/2011, d’1 d’abril (BOIB 09/04/2011 nom. 53).

Instrument:

1r Curs

2n Curs

3r Curs

4t Curs

Classe Individual

1:00 h

1:00 h

1:00 h

1:00 h

Classe Col·lectiva

1:00 h

1:00 h

1:00 h

1:00 h

Llenguatge Musical

2:00 h

2:00 h

2:00 h

2:00 h

Cor

__

__

1:00 h

1:00 h

 

Els ensenyaments elementals de música tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar en els alumnes les següents capacitats:

a) Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d’expressió cultural dels pobles i de les persones.

b) Expressar-se amb sensibilitat musical i estètica per interpretar i gaudir de la música de les diferents èpoques i estils, i per enriquir les seves possibilitats de comunicació i de realització personal.

c) Tocar en públic, amb la necessària seguretat en sí mateixos per comprendre la funció comunicativa de la interpretació musical.

d) Interpretar música en grup per tal d’habituar-se a escoltar altres veus o instruments i a adaptar-se equilibradament al conjunt.

e) Ser conscients de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d’estudi que permetin l’autonomia en el treball i la valoració del mateix.

f) Valorar el silenci com element indispensable per al desenvolupament de la concentració, l’audició interna i el pensament musical.

 

Promoció

1. L’alumnat promociona al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tengui avaluació negativa com a màxim en una assignatura.

La qualificació negativa en dues o més assignatures impedeix la promoció d’un alumne al curs següent. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació de l’assignatura ha de realitzar-se en la classe del curs següent si aquesta assignatura forma part del currículum. En la resta dels casos, l’alumnat ha d’assistir a les classes de l’assignatura no superada en el curs anterior.

2. En el cas de quart curs dels ensenyaments elementals de música, l’alumne que només suspengui una assignatura ha de repetir únicament l’assignatura pendent. L’alumne que suspengui dues o més assignatures ha de repetir elcurs complet.

 

Límit de permanència

1. El límit de permanència en una especialitat dels ensenyaments elementals de música és de cinc cursos, sense que, en cap cas, l’alumnat pugui romandre més de dos anys en el mateix curs.

2. Amb caràcter excepcional, pot ampliar-se en un any la permanència en supòsits de malaltia que pertorbi substancialment el desenvolupament dels estudis o altres que mereixin igual consideració. Correspon a la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de la Conselleria d’Educació i Cultura autoritzar l’ampliació a sol·licitud de la persona interessada i previ informe favorable del centre.

 

Pèrdua del dret a l’avaluació continua

Es recorda que l'assistència a classe té caràcter obligatori. Per optar a l'avaluació contínua és imprescindible no superar el nombre de 6 faltes a les assignatures setmanals (12 a les que tenen dues sessions per setmana). Aquells alumnes sense dret a avaluació contínua, poden optar a un examen final prèvia sol·licitud per escrit en les dates establertes a aquest efecte pel centre. L'alumne/a interpretarà i demostrarà en aquest examen haver assolit almenys els mínims establerts. La prova es realitzarà davant tribunal i l'alumne haurà d'aportar el seu propi pianista acompanyant. Els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'apliquin al curs corresponent.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94