Valoració Maduresa

En casos excepcionals de sol·licituds d'accés de menor o de major edat, els aspirants hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés per part de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres a través del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial i d'un tribunal específic. 

 

Les sol·licituds es realitzaran de forma telemàtica a través de la web del centre. El calendari d'admissió que publica anualment la DGPOC establirà els terminis de presentació de la sol·licitud per obtindre l'autorització per a concòrrer a les proves d'accés. 

 

La documentació que haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud per a aspirants amb edat diferent a la idònia, en el cas d'especialitats instrumentals i dansa, és la següent:

 

a) Escrit de motivació de les persones representants legals de l'aspirant de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o Dansa

 

b) Un certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l'aspirant que desitja realitzar la prova, signat per la direcció del centre, així com pel professorat que hagi impartit la docència de Música o Dansa en conservatoris, centres autoritzats, escoles de Música o Dansa o en centres integrats d'Educació Infantil, Primària i ensenyaments elementals de música.

 

c) Fotocòpia del llibre de família actualitzat

 

d) Informe que acrediti la condició d'excepcionalitat en Música o Dansa elaborat per la direcció dels centres musicals o mestre d'Educació Musical de centres d'Educació Primària o Secundària. En aquest, s'haurà de certificar que l'aspirant, tot i no tenir l'edat ordinària d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o Dansa, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments elementals, o bé, en cas d'optar per a l'accés als ensenyaments professionals, que l'aspirant té superats els objectius del curs precedent a aquell a què opta. En cas dels certificats emesos per mestres d'Educació Musical de centres d'Educació Primària o Secundària que no siguin sostinguts amb fons públics, el personal docent haurà d'acreditar, per mitjà de la titulació corresponent, els estudis de Música o Dansa que té superats.

 

e) Informe psicopedagògic i social i d'intervenció elaborat per l'orientador del centre educatiu corresponent (centre de primària o secundària) o pel servei d'orientació educativa que acrediti i valori la maduresa personal de l'alumne.

 

Per a l'aspirant a cant amb edat diferent a la idònia, s'ha de presentar: 

 

a) Escrit de motivació de les persones representants legals de l'aspirant de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d'accés als ensenyaments professionals de Música

 

b) Fotocòpia del llibre de família actualitzat

 

El tribunal, un cop revisada i estudiada la documentació aportada per l'aspirant, realitzarà la valoració corresponent en cada cas. La valoració positiva d'aquest tribunal autoritza l'aspirant a prendre part a la prova específica d'accés. La resolució del tribunal es publicarà a la pàgina web del centre i s'establirà la data en el calendari del procés d'admissió i matriculació.

 

Aquestes bases es regeixen segons allò establert en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 2 de març de 2022 per la qual s'estableix el procediment de la valoració de la maduresa personal i de les aptituds musicals excepcionals en els casos excepcionals de sol·licituds d'accés de menor o de major edat de l'alumnat que vol accedir als ensenyaments de música i dansa en els conservatoris professionals de música i dansa sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94