proves d'accés a 2n, 3r i 4t d'ensenyaments elementals

Bases

 • Finalitat de les proves: valorar els coneixements necessaris per cursar els ensenyaments sol·licitats i avaluar les aptituds tècniques i artístiques del candidat, així com la capacitat auditiva i els coneixements musicals teòrics i pràctics.
 • Edat mínima per a ser admesos: haver complert les edats següents abans del 31 de desembre de l’any en curs:

 1r curs: entre 8 i 11 anys

 2n curs: entre 9 i 12 anys

 3r curs: entre 10 i 13 anys.

 4t curs: entre 11 i 14 anys.

 

Si no compleixes els requisits d'edat, pots consultar la secció de prova de maduresa.

 •  L’ ingrés als ensenyaments elementals es pot fer en qualsevol dels cursos.
 • La prova serà avaluada per un tribunal de l’especialitat designat per la direcció del centre.
 • La puntuació dels exercicis de què consta la prova serà de 0 a 10 punts, s'ha d'obtenir un mínim de 4 a cada prova per poder fer mitjana.
 • Per obtenir la nota final s’ha de aplicar la mitjana aritmètica (50% cada una) entre la prova d’instrument i la prova de llenguatge musical.
 • Per els alumnes de quart curs s’inclou també la prova de cor, la nota final de la qual ha de fer la mitjana amb la nota de la prova de llenguatge musical.
 • La no presentació al primer exercici (instrument) suposa la pèrdua del dret a presentar-se als següents.
 • Només es pot fer la prova d’accés a un sol grau.
 • Les persones que vulguin fer la prova d’accés a grau elemental només la poden fer en un curs d’una sola especialitat.
 • La llista d’aspirants serà única i detallarà les puntuacions obtingudes als apartats a i b de la prova, d’acord amb els criteris següents:

Major puntuació obtinguda.

En cas d’empat, es consignarà en primer lloc l’aspirant de menor edat.

 • La llista d’obres de l’exercici d’interpretació instrumental és ORIENTATIVA, per la qual cosa l’aspirant podrà presentar altres obres del mateix nivell que no figurin en aquesta llista. En cas que no siguin obres de la llista, l’alumne/a presentarà la relació d’obres en el moment de la matrícula. En el moment de la prova, l’aspirant ha de presentar còpia per duplicat de les obres al tribunal.
 • La superació de les proves d’accés únicament donarà dret a l’adjudicació de plaça en el cas que existeixin vacants disponibles.
 • Excepcionalment, si queden places vacants, es pot realitzar una nova prova durant el mes de setembre que ha de ser autoritzada per la Direcció General d’educació.
 • En tots els casos els aspirants hauran d'acreditar la seva identitat davant el tribunal amb el DNI o altre document oficial.

Descripció de les proves (clicau a sobre)

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94