Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música per al curs 2022-23

Març - Abril

Del 28 de març al 13 d’abril

- Inscripció a les proves d’accés i entrega de la documentació als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

- La reserva de plaça per als alumnes oficials dels conservatoris matriculats en el curs 21-22 es realitza d’ofici.

- Sol·licituds de reingrès i trasllats d’expedients.

 

Del 28 de març a l’1 d’abril

- Inscripció i entrega de la documentació per a la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

Abril

4 d’abril

- Reunió del tribunal per valorar la maduresa i les aptituds excepcionals per als casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

- Publicació de la resolució del tribunal sobre la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

 

Del 5 al 13 d’abril

- Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa dels aspirants aptes en la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals.

 

Del 26 d’abril a l’1 de maig

- Inscripció per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i dansa.

 

Maig

2 de maig

- Publicació provisional de les llistes d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés.

 

Del 3 al 5 de maig

- Presentació de reclamacions a la publicació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés i de certificat elemental de música i dansa.

 

6 de maig

- Publicació definitiva de la llista d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés i de certificat elementals de música i dansa.

 

Juny

Del 7 al 23 de juny

- Proves d’accés als ensenyaments elementals de música i dansa.

- Proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i de dansa

 

Del 10 al 23 de juny

- Proves d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa

 

Del 15 al 30 de juny

- Inscripció de l’alumnat oficial del centre que sol·liciti ampliació de matrícula. Matrícula oficial.

 

Del 15 al 30 de juny

- Matrícula als ensenyaments elementals dels alumnes oficials.

- Matrícula als ensenyaments professionals dels alumnes oficials amb tot el curs aprovat.

 

 

Del 23 al 27 de juny

- Publicació provisional dels resultats dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i de les proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i de dansa.

 

Del 23 al 27 fins a les 14h

- Presentació de sol·licituds de revisió d’exàmens de les proves d’accés i de les proves per l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals.

 

27 a partir de les 16h

- Revisió d’exàmens de les proves d’accés i de les proves per a l’obtenció del certificat ensenyaments elementals

 

28 de juny

- Publicació definitiva dels resultats dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i de les proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i de dansa.

 

Del 28 al 30 de juny

- Presentació, si escau, d’al·legacions als resultats de les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionald de música, i de les proves d’obtenció del certificats d’ensenyaments elementals de música i de dansa.

 

30 de juny

- Data límit per a la publicació del calendari dels exàmens oficials de la convocatòria extraordinària dels ensenyaments professionals de música i dansa i de les proves d’ampliació de matrícula, així com la data de revisió d’exàmens.

 

Juliol

1 de juliol

- Resolució d’al·legacions.

 

4 de juliol

- Publicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa i dels ensenyaments elementals de dansa.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa.

 - Publicació provisional de l‘adjudicació de vacants als ensenyaments elementals de dansa.

 

Del 5 al 7 fins a les 14h

- Reclamació a l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de dansa dels alumnes de nova admissió, reingrés i trasllats d’expedients.

 

7 de juliol a partir de les 14h

- Resolució de reclamacions.

- Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de dansa.

 

Del 8 al 12 de juliol

- Matrícula dels alumnes admesos als ensenyaments professionals de múusica i dansa, als ensenyaments elementals de dansas, reingrés i trasllats d’expedients.

 

Setembre

1, 2 i 5 de setembre

- Proves de la convocatòria extraordinària oficial dels ensenyaments professionals de músuica i dansa.

- Proves d’ampliació de matrícula.

- Publicació dels resultats dels exàmens de la convocatòria extraordinària i d’ampliació de matrícula.

 

 

Del 5 al 7 fins les 14h

- Sol·licitud de revisió d’exàmens de la convocatòria extraordinària.

 

7 de setembre de les 16h

- Revisió d’exàmens de la convocatòria extraordinària

 

Del 8 a l'11 de setembre

- Matrícula als ensenyaments professionals dels alumnes oficials.

- Matrícula de l’alumnat que ha superat les proves d’ampliació de matrícula.

 

12 de setembre

- Publicació de vacants d’ensenyaments elementals i professionals.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals que no han obtingut plaça al juliol.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments elementals de música.

 

Del 12 al 14 fins a les 14h

- Reclamacions de l’adjudicació de vacants (ensenyaments professionals i ensenyaments elementals).

 

14 a partir de les 14h

 

- Resolució de les reclamacions presentades a l’adjudicació de vacants.

- Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants (ensenyaments professionals i ensenyaments elementals).

 

Del 15 al 18 de setembre

- Matrícula als ensenyaments professionals i ensenyaments elementals (alumnat de nova admissió, reingrés i trasllats d’expedient).

 

Del 26 al 29 de setembre

- Assignació als alumnes dels horaris del curs 2022-23.

 

30 de setembre

Inici del curs

 

 

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94