Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música per al curs 2023-24

Març - Maig

Del 20 al 30 de març

- Publicació de l'històric de les vacants ofertades per a cada especialitat dels Ensenyaments Elementals i Professionals dels dos darrers cursos a la web del centre.

 

Del 20 de març al 7 de maig

- Inscripció a les proves d’accés i entrega de la documentació als ensenyaments elementals i professionals de música.

- La reserva de plaça per als alumnes oficials dels conservatoris matriculats en el curs 22-23 es realitza d’ofici.

- Sol·licituds de reingrès i trasllats d’expedients.

- Inscripció per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música.

 

 

Valoració Maduresa i Aptituds Excepcionals

Del 20 de març al 2 d’abril

- Inscripció i entrega de la documentació per a la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

 

Del 3 al 5 d’abril

- Reunió del tribunal per valorar la maduresa i les aptituds excepcionals per als casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

- Publicació provisional de la resolució del tribunal sobre la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

 

Del 5 al 16 d'abril

- Presentació de reclamacions a la publicació provisional de la resolució del tribunal sobre la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d'accés d'alumnat de menor o major edat de l'establerta a la normativa

 

17 d'abril

- Publicació definitiva de la resolució del tribunal sobre la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals per a casos d’accés d’alumnat de menor o major edat de l’establerta a la normativa.

 

Del 18 d'abril al 7 de maig

- Inscripció a les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música dels aspirants aptes en la valoració de la maduresa i les aptituds excepcionals.

 

Aspirants admesos

9 de maig

- Publicació provisional de les llistes d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés.

 

Del 9 a l'11 de maig

- Presentació de reclamacions a la publicació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés i de certificat elemental de música i dansa.

 

12 de maig

- Publicació definitiva de la llista d’aspirants admesos i exclosos a les diferents proves d’accés i de certificat elementals de música.

 

Juny

Del 12 al 23 de juny

- Proves d’accés als Ensenyaments Elementals i Professionals de música.

- Proves per a l’obtenció del Certificat d’ensenyaments elementals de música.

 

Des de la finalització de la junta d'avaluació ordinària fins al 30 de juny

- Matrícula I als Ensenyaments Elementals dels alumnes oficials i als Ensenyaments Professionals dels alumnes oficials amb tot el curs aprovat.

- Inscripció de l’alumnat oficial del centre que sol·liciti ampliació de matrícula. Per aquest alumnat és condició haver realitzat la Matrícula I.

 

26 de juny

- Publicació provisional dels resultats dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i de les proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música.

 

Del 26 al 28 de juny

- Presentació de sol·licituds de revisió d’exàmens de les proves d’accés i de les proves per l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals.

 

29 de juny

- Revisió d’exàmens de les proves d’accés i de les proves per a l’obtenció del certificat ensenyaments elementals.

 

30 de juny

- Publicació definitiva dels resultats dels exàmens de les proves d’accés als ensenyaments elementals, professionals i de les proves per a l’obtenció del certificat d’ensenyaments elementals de música i de dansa.

 

Del 29 al 2 de juliol

- Presentació, si escau, d’al·legacions als resultats de les proves d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música, i de les proves d’obtenció del certificats d’ensenyaments elementals de música.

 

30 de juny

- Data límit per a la publicació del calendari dels exàmens oficials de la convocatòria extraordinària dels ensenyaments professionals de música i de les proves d’ampliació de matrícula ordinària de música, així com la data de revisió d’exàmens.

 

Juliol

3 de juliol

- Resolució d’al·legacions.

 

4 de juliol

- Publicació de vacants als ensenyaments professionals de música.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música i dansa.

 - Publicació provisional de l‘adjudicació de vacants als ensenyaments elementals de dansa.

 

Del 4 al 6 fins a les 14h

- Reclamació a l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música dels alumnes de nova admissió, reingrés i trasllats d’expedients.

 

7 de juliol a partir de les 14h

- Resolució de reclamacions.

- Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals de música.

 

Del 7 al 13 de juliol

- Matrícula II dels alumnes admesos als ensenyaments professionals de música, reingrés i trasllats d’expedients als ensenyaments professionals.

 

Abans del 30 de juliol

- Publicació provisional dels horaris del curs 2023-24.

Setembre

1 i 4 de setembre

- Proves de la convocatòria extraordinària oficial dels ensenyaments professionals de músuica i dansa.

- Proves d’ampliació de matrícula.

- Publicació dels resultats dels exàmens de la convocatòria extraordinària i d’ampliació de matrícula.

 

5 de setembre

- Junta de l'avaluació extraordinària. Publicació del butlletí de qualificacions de la convocatòria extraordinària i comunicació dels resultats de l'ampliació de matrícula ordinària de música.

 

Del 5 al 7 de setembre

- Sol·licitud de revisió d’exàmens de l'avaluació extraordinària i d'ampliació de matrícula ordinària de música.

 

7 de setembre a partir de les 12h

- Revisió d’exàmens de l'avaluació extraordinària i d'ampliació de matrícula ordinària de música.

 

Del 8 a l'11 de setembre

- Matrícula III als ensenyaments professionals dels alumnes oficials.

- Matrícula de l’alumnat que ha superat les proves d’ampliació de matrícula.

 

12 de setembre

- Publicació de vacants d’ensenyaments elementals i professionals.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments professionals que no han obtingut plaça al juliol.

- Publicació provisional de l’adjudicació de vacants als ensenyaments elementals de música.

 

Del 12 al 14 fins a les 14h

- Reclamacions de l’adjudicació de vacants (ensenyaments professionals i ensenyaments elementals).

 

14 a partir de les 14h

- Resolució de les reclamacions presentades a l’adjudicació de vacants.

- Publicació definitiva de l’adjudicació de vacants (ensenyaments professionals i ensenyaments elementals).

 

Del 15 al 18 de setembre

- Matrícula IV als ensenyaments professionals i ensenyaments elementals (alumnat de nova admissió, reingrés i trasllats d’expedient).

 

Del 19 al 28 de setembre

- Publicació de vacants dels Ensenyaments Elementals i Professionals per a la convocatòria extraordinària de proves d'accés.

 

A partir del 20 fins finalització del primer trimestre

- Convocatòria extraordinària de proves d'accés i realització de les proves.

 

Del 19 al 26 de setembre

- Assignació als alumnes dels horaris del curs 2023-24.

 

 

 

27 de setembre

- Inici del curs. Els centres segons les seves necessitats poden destinar els 3 primers dies del curs per acabar d'entregar i assignar els horaris del curs 2023-24.

Seu de Maó

Claustre del Carme sn 07701 Maó Tel. 971 36 63 70 Fax 971 36 08 35

   Segueix-nos a:


Seu de Ciutadella 

Carrer Mallorca 67 07760 Ciutadella  Tel. 971 48 42 94